«مسلمانان به پا خیزید»
اجرا:
«گروه امور تربیتی خرم آباد»

«جنگ جنگ تا پیروزی»
اجرا:
«گروه امور تربیتی خرم آباد»

//